Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Gmina Trzeszczany położona jest w powiecie hrubieszowskim, który jest najbardziej wysuniętym na wschód obszarem Polski.

 mapytargeo

Logo Herb Flaga

Od wschodu sąsiaduje z gminą Hrubieszów, od południa z gminą Werbkowice, od zachodu z gminą Grabowiec, od północy z gminą Uchanie oraz na niewielkim odcinku od strony płd.-zach. - z gminą Miączyn.

Gmina obejmuje powierzchnię 90,17 km2 i liczy 4136 mieszkańców stan na 16-09-2020). Składa się z 14 sołectw. Wieś Trzeszczany - jako siedziba urzędu i władz samorządowych gminy, położona niegdyś w powiecie horodelskim, po raz pierwszy w źródłach historycznych wzmiankowana była w 1468 r. Wówczas istniała tu już parafia rzymskokatolicka. Pierwszy kociół katolicki pochodzący sprzed 1468 r. został na przełomie XIX i XX w. przeniesiony do miejscowoci Chmiel w dawnym powiecie lubelskim. Obecny neogotycki kociół murowany wzniesiono w latach 1913 - 1923. Do innych interesujących zabytków architektonicznych świadczących o bogatej kulturze gminy zaliczyć należy: klasycystyczny pałac w Trzeszczanach pochodzący z XIX w. z oficyną, spichlerzem, stajniami i budynkiem mieszkalnym, usytuowany w parku krajobrazowym, także z XIX w. Zachowały się też pozostałości parku Nieledew z murowanym dworem z drugiej połowy XIX w., z oficyną, drewnianą rządcówką i murowaną ziemną lodownią. Według spisu z 1827 r. Trzeszczany liczyły 428 mieszkańców i 60 domów. W XIX w. funkcjonował tu także browar. Na terenie gminy znajdują się 263 stanowiska archeologiczne, świadczące o 699 faktach osadniczych. Trzy sporód nich wpisano do rejestru zabytków. Są to: cmentarzysko kurhanowe w Trzeszczanach, kurhan w Józefinie i kurhan w Korytynie. Z badań archeologicznych wynika, że krajobraz kulturowy gminy Trzeszczany kształtował się w epoce neolitu i brązu (cykl kultur sznurowych, kultura łużycka) później przez kulturę przeworską, dalej wielborską, by we wczesnym średniowieczu zdominowany został przez kulturę Słowian.

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Trzeszczany 2015-2020

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Trzeszczany

Dane statystyczne

Ludność - 4136
6.58% ludności powiatu
w tym:
- w miastach: 0.0 %
zaludnienie: 46 mieszk./km2

Powierzchnia - 90.17 km2
7.10% powierzchni powiatu
w tym:
- użytki rolne: 80.0%
- użytki leśne: 13.0%

Trzeszczany to obecnie gmina typowo rolnicza.
Użytki orne zajmują 6413 ha, w tym:

grunty orne - 5559 ha
użytki zielone - 751 ha
sady - 103 ha
lasy - 776 ha

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/