Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

OBWIESZCZENIE

W związku z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Wójt Gminy Trzeszczany informuje o podjęciu Uchwały Nr LXI/344/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzeszczany na lata 2021-2030 zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą
NR LVI/321/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 maja 2023 roku.
Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających
do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji, na którym prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji, charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Gminy Trzeszczany, został wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego
na podstawie sporządzonej analizy. Analiza obejmowała negatywne zjawiska ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

 

pełniący funkcję
Wójta Gminy Trzeszczany
Paweł Lipski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/