Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t. z 2023 r.

poz. 40, z późn.zm. ) zwołuję LVI sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 30 maja  2023 r. (wtorek) o godz. 8.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji.

  2.Stwierdzenie prawomocności.

  3.Przyjęcie porządku obrad.

  4.Wystąpienie przedstawicieli Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej.
  5.Przyjęcie protokołu Nr LIII/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 17 marca 2023 r.

  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

  7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
  8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2022. 

  9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu realizowanego przez Gminę Trzeszczany.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzeszczany.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/151/2021 Rady Gminy Trzeszczany z  dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/127/2000 Rady Gminy w Trzeszczanach z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/152/2021 Rady Gminy Trzeszczany z  dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie odwołania Pana Stanisława Czarnoty byłego Wójta Gminy Trzeszczany ze składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Hrubieszowie.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Rady Gminy Trzeszczany do składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Hrubieszowie.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Trzeszczany do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz wskazania osoby reprezentującej Gminę Trzeszczany w Stowarzyszeniu.

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie z datą wpływu 7.03.2023 r.)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga przekazana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu  z datą wpływu 3.03.2023r.)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga z datą wpływu 7.03.2023 r.)

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga przekazana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu z datą wpływu 8.09.2022 r.)
23.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

24.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

25.Sprawy różne.

26.Zakończenie obrad.

 

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t Dz.U. z 2023 r. poz. 40,
z późn.zm) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy.      

 

                                                                                                    

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                       Rady Gminy

 

                                                                                                                 Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/