Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

   1.Otwarcie sesji.

   2.Stwierdzenie prawomocności.

   3.Przyjęcie porządku obrad.

   4.Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzeszczany za 2021 rok.

   5.Przyjęcie protokołu Nr XLV/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 października 2022 r. 

   6.Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 08 listopada 2022 r.

   7.Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2022 r.

   8.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

   9.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2023 roku.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,  uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

13.Zapytania i interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

14.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                           

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                       Rady Gminy

                                                                                                                 Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/