Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Wójt Gminy Trzeszczany informuje, że w dniu 22 marca 2021r. Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa zwróciła się z wnioskiem dotyczącym wydania opinii dotyczącej lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, w odniesieniu do części zadania inwestycyjnego – budowy masztu telekomunikacyjnego, zgodnie z załącznikiem graficznym.
Lokalizacja masztu: działka nr 420, miejscowość Nieledew, gmina : Trzeszczany, obręb: 0136 Nieledew, planowana powierzchnia terenu inwestycji: 4600 m2, rodzaj planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej: maszt telekomunikacyjny, nieruchomość jest wykorzystywana na cele rolne.
Hrubieszowska Telewizja Kablowa jest beneficjentem projektu budowy sieci telekomunikacyjnej dofinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „ Powszechny dostęp do szybkiego internetu „ Działanie nr 1.1, pn. „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim” ( umowa nr POPC.01.01.00-06-0002/18).
Planowane do wykonania przedsięwzięcie, tj. budowa masztu i umieszczenie na nim urządzeń radiokomunikacyjnych nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, nie jest też zaliczone przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, o których mowa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U . z 2019 poz. 1839),
Uwagi do budowy planowanego masztu telekomunikacyjnego można składać
w następujących formach:
1. Pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza ( załącznik do informacji Wójta) i złożenie go w urnie wystawionej na parterze budynku Urzędu Gminy
w Trzeszczanach.
2. Formularz elektroniczny ( załącznik do informacji Wójta) i przesłanie go na adres
e-mail: gmina @trzeszczany.pl
w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 7 kwietnia 2021r.

Formularz zgłaszania uwag

Załącznik do informacji wójta

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/