Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 08.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenie

1.Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
2.Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Omówienie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
4.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na
bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego
w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy
Trzeszczany.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na
utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 526/6 położonej w Nieledwi stanowiącej własność
Gminy Trzeszczany.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytyna.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany.
12.Opracowanie planu pracy:
1) Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2021 rok
2) Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na
2021 rok
13.Sprawy różne.
14.Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Prystupa

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Mariusz Folusz

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/