Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2020 r.
poz. 713, z późn.zm ) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 listopada 2020 r.
5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 rok.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2021,
1) wystąpienie Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
4) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021,
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Trzeszczany
12.Rozpatrzenie Petycji z dnia 10 grudnia 2020 r.
13.Zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
14.Sprawy różne.
15.Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
16.Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2020 r. poz. 713,
z późn.zm.) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/