Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

 Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) - aktualizacja

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399 ze zm.) do obowiązku gminy należy prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli ich funkcjonowania i częstotliwości opróżniania (w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi). Zgodnie z wprowadzoną w tym roku zmianą ww. ustawy, gmina, która nie wykonuje z odpowiednią częstotliwością wskazanych kontroli, podlega karze do 50 000 zł.

W oparciu o powyższą ustawę Gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;

4) aktualnych informacji wskazanych w art. 3 ust. 5 w/w ustawy.

Ponadto Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o:

1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

3) liczbie zawartych umów w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;

4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;

5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy;

6)ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;

7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;

8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;

9)liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a w/w ustawy, oraz wynikach tych kontroli.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.

Zgodnie z art. 5a. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;

2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

Natomiast w oparciu art. 6 ust. 5aa w/w ustawy Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

Mając na uwadze powyższe, Urząd Gminy w Trzeszczanach przypomina o ustawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (kontrola dotyczy 2022r. i 2023r.)

W związku z nowymi przepisami sankcyjnymi, na terenie naszej gminy zintensyfikowane zostaną działania kontrolne w tym przedmiocie. Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunkifaktury). Należy pamiętać, że posiadane dowody muszą potwierdzać regularność opróżniania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściciele, których nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy są zobowiązani do opróżniania go z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika bądź wylewania na powierzchnię ziemi, jednak nie rzadziej niż raz na  rok. 

Częstotliwość wywozu będzie porównywana ze zużyciem wody na danej nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość podłączona jest do istniejącej sieci wodociągowej.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie na pola, łąki. Ścieki z budynków mieszkalnych nie mogą być gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

            Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy podlega karze grzywny (w postępowaniu mandatowym do 500 złotych, a jeżeli sprawa zostaje skierowana do Sądu Rejonowego do 5000 zł). W przypadku wykrycia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, sprawa kierowana jest do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem wydania nakazu wykonania przeglądu technicznego zbiornika dot. jego szczelności.

            W związku z powyższym uprasza się mieszkańców gminy o pilne uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie nieruchomości, zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy.

Uprzejmie prosi się mieszkańców poszczególnych miejscowości do stawienia się w Urzędzie Gminy w Trzeszczanach /pok. Nr 1, w godz. 8.00-15.00/ w wyznaczonych w poniższym harmonogramie terminach. 

Należy ze sobą zabrać:

- umowę zawartą z przedsiębiorcą świadczącym usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego (przydomowej oczyszczalni ścieków),

-dowody potwierdzające uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury).

Osoby, które nie złożyły dotychczas oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązane są do dostarczenia uzupełnionego w/w oświadczenia razem z pozostałymi dokumentami.

Poniżej zaktualizowany harmonogram kontroli.

HARMONOGRAM KONTROLI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TRZESZCZANY W 2024r.

L.p.

Kontrolowani mieszkańcy miejscowości:

Kontrolujący

Termin kontroli

1

Bogucice

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 18.06.2024r.

-19.06.2024r.

2

Drogojówka

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 21.06.2024r.

-24.06.2024r.

3

Józefin

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 26.06.2024r.

4

Korytyna

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 27.06.2024r.

5

Leopoldów

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 01.07.2024r.

6

Majdan Wielki

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 02.07.2024r.

7

Mołodiatycze

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 04. 07.2024r.

-08.07.2024r.

8

Nieledew

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 10. 07.2024r.

-15.07.2024r.

9

Ostrówek

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 17.07.2024r.

10

Trzeszczany Pierwsze

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 18.07.2024r.

-22.07.2024r.

11

Trzeszczany Drugie

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 23 07.2024r.

-24.07.2024r.

12

Zaborce

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 25. 07.2024r.

13

Zadębce

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 26.07.2024r.

-29.07.2024r.

14

Zadębce Kolonia

Pracownicy Urzędu
Gminy w Trzeszczanach

 30.07.2024r.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/