Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2020 rok

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego

Plan pracy Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Trzeszczany na 2020 rok

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Trzeszczany w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Trzeszczany

Uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli dla realizacji wspólnych zadań z Powiatem Hrubieszowskim na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Trzeszczany w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach

Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzeszczany

Przyjęcie porządku obrad

Dodanie punktu do porządku dotyczącego uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2021

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/