Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Zajęcie stanowiska (w sprawie ewentualnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Hrubieszowskiego położonych na terenie Gminy Trzeszczany)

Regulamin świetlicy wiejskiej w Nieledwi (przy osiedlu „KresMot”) – podjęcie uchwały

Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2020 r.

Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lutego 2020 r.

Przyjęcie protokołu Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 stycznia 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/