Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami.

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22.05.2020r.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok

Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Trzeszczany za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2019 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2019 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Trzeszczany Nr XXI/123/2020 z dnia 30. 07.2020 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany

Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXL/122/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/