Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Przyjęcie porządku obrad 

Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 09.02.2021 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 526/6 położonej w Nieledwi stanowiącej własność Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytyna

Rozpatrzenie petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO- podjęcie uchwały

Rozpatrzenie petycji z dnia 9 lutego 2021 r. w przedmiocie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego – podjęcie uchwały

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Rozpatrzenie petycji z dnia 23 lutego 2021 r. w przedmiocie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – podjęcie uchwały

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2021 rok

Stanowisko Rady w przedmiocie realizacji wspólnych inwestycji ze Starostwem w zakresie budowy chodników

Stanowisko Rady w przedmiocie zakupu za kwotę 40-45 tys. zł kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne

Wniosek o pozwolenie na zabranie głosu w trakcie obrad dotyczących funduszu sołeckiego Sołtysowi Wsi Nieledew

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/