Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

 

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 marca 2021 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2020 oraz jej rekomendacji

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2022

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Trzeszczany na lata 2021-2026

Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za 2020 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021

Głosowanie nad stanowiskiem dotyczącym nawiązania współpracy (zawarcia umowy) z psychologiem z poradni rodzinnej przy parafii Trzeszczany

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/