Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Dodanie do porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany

Dodanie do porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja 2021 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 lipca 2021 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2020 Rady Gminy Trzeszczany w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/