Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Przyjęcie porządku obrad ze zmianami.

Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 października 2021 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2022 roku.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Opinia Rady czy kwota wydatków przeznaczonych na wspólne inwestycje z powiatem w roku 2022 ma być przeznaczona na budowę chodników przy drogach powiatowych?

Opinia rady czy gmina Trzeszczany ma aplikować o środki w ramach II naboru Polski Ład z przeznaczeniem na remont dróg gminnych oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nieledwi.

Opinia rady w kwestii czy wójt gminy może powziąć kroki celem dokonania wykupu działek pod potencjalną oczyszczalnię ścieków w Nieledwi?

  

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/