Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzeszczany

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 526/8 położonej w miejscowości Nieledew

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Nieledew

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Nieledew

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 275/1 położonej w miejscowości Drogojówka

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 296 położonej w miejscowości Trzeszczany Pierwsze

Przyjęcie porządku obrad waz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca 2022 r

Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 27 maja 2022 r

Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca 2022r.

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2021 rok

Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2021 r.

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2021 rok

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok 

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2021 oraz jej rekomendacji

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 526/8 położonej w miejscowości Nieledew

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Nieledew

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Nieledew

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 275/1 położonej w miejscowości Drogojówka

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 296 położonej w miejscowości Trzeszczany Pierwsze

Opinia rady dotycząca możliwości pozyskania działki o obszarze około 2,20 ha pod planowaną oczyszczalnię ścieków Nieledwi.

Opinia rady w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie działek nr 43 i 104 pod szosę powiatową Trzeszczany - Drogojówka Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie bez zwrotu kosztów wyceny

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/