Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nieledew, Gmina Trzeszczany

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XL/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 04 lipca 2022 r

Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 lipca 2022 r.

Przyjęcie protokołu Nr XLII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 02 sierpnia 2022 r.

Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 września 2022 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2022/2023

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Józefin

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzeszczany na lata 2022-2032

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Król z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nieledew, Gmina Trzeszczany

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/