Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

 Usunięcie z porządku obrad punktów 28-31

Dodanie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/151/2021 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2000 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 21 grudnia 2000r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dodanie do porządku obrad wniosku do radnych gminy Trzeszczany o przywrócenie do regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Nieledwi dysponowania i zarządzania kluczami przez sołtysa.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2022 r.

Przyjęcie protokołu Nr L/2023 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 stycznia 2023 r.

Przyjęcie protokołu Nr LI/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 10 lutego 2023 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/159/2009 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany w 2023 r

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela ze składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/151/2021 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2000 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 21 grudnia 2000r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przywrócenie do regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Nieledwi dysponowania i zarządzania kluczami przez sołtysa.

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/