Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści


 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzeszczany 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Trzeszczany na lata 2024- 2030

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2024 rok

Przyjęcie Protokołu Nr LXIV/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 11 grudnia 2023 r

Przyjęcie Protokołu Nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 30 października 2023 r

Przyjęcie Protokołu Nr LXII/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 20 października 2023 r

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Dodanie do porządku obrad punktu: informacja wójta gminy o działalności między sesjami i sprawach bieżących


Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie nr 881.33.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.

Głosowanie na uchwałą w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie nr 881.26.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie nr 881.26.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie nr 881.33.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

 


Usunięcie z porządku obrad punktu 27.

Przyjęcie porządku obrad ze zmianami.

Przyjęcie protokołu Nr LX/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 16 sierpnia 2023 r.

Przyjęcie protokołu Nr LXI/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 15 września 2023 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Bogucice w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Drogojówka w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Józefin w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Leopoldów w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Majdan Wielki w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Mołodiatycze w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Nieledew w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Ostrówek w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Trzeszczany Drugie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Trzeszczany Pierwsze w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Zaborce w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Zadębce w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Zadębce-Kolonia w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (dotyczy 2023 r.)

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (dotyczy 2024 r.)

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Trzeszczany


Usunięcie z porządku obrad pkt. 10.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr LVI/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 30 maja 2023 r.

Przyjęcie protokołu Nr LVII/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 14 czerwca 2023 r.

Przyjęcie protokołu Nr LVIII/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 23 czerwca 2023 r.

Przyjęcie protokołu Nr LIX/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 31 lipca 2023 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2024 roku

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Mołodiatycze

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2024 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2024 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2024 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2024 rok

 


Usunięcie z porządku obrad pkt. 4.

Dodanie do porządku obrad punktu rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/349/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 20 października 2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeszczanach na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/349/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 20 października 2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeszczanach na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 


Przyjęcie porządku obrad

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeszczanach na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzeszczany 


Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu Nr LIV/2023 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2023 r

Przyjęcie protokołu Nr LV/2023 z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 13 kwietnia 2023 r

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzeszczany na lata 2021-2027

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji na lata 2021-2030

  


Przyjęcie porządku obrad

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej dla Powiatu Hrubieszowskiego.


Przyjęcie porządku obrad

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Trzeszczany do porozumienia międzygminnego na rzecz wspólnego opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru wniosków do Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 r.

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Stanowisko radnych w przedmiocie przeznaczenia środków finansowych na współpracę z powiatem w zakresie remontów dróg powiatowych.


Usunięcie z porządku obrad pkt 4.

Dodanie do porządku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2022 rok

Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2022 r.

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2022 rok

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy wygaśnięcia/wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na byłego Wójta Gminy Trzeszczany 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na byłego Wójta Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na radnego Rady Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na sołtysa wsi Nieledew.

Głosowanie nad wnioskiem Radnego w sprawie powołania komisji problematycznej.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok.


Przyjęcie porządku obrad

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2023 r.


Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu Nr LIII/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 17 marca 2023 r

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2022

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu realizowanego przez Gminę Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/151/2021 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/127/2000 Rady Gminy w Trzeszczanach z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/152/2021 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie odwołania Pana Stanisława Czarnoty byłego Wójta Gminy Trzeszczany ze składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Hrubieszowie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Rady Gminy Trzeszczany do składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Hrubieszowie

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Trzeszczany do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz wskazania osoby reprezentującej Gminę Trzeszczany w Stowarzyszeniu

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie z datą wpływu 7.03.2023 r.)

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga przekazana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu z datą wpływu 3.03.2023r.)

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga z datą wpływu 7.03.2023 r.)

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga przekazana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu z datą wpływu 8.09.2022 r.)

 


Przyjęcie porządku obrad

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminy Trzeszczany


 Usunięcie z porządku obrad punktów 28-31

Dodanie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/151/2021 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2000 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 21 grudnia 2000r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dodanie do porządku obrad wniosku do radnych gminy Trzeszczany o przywrócenie do regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Nieledwi dysponowania i zarządzania kluczami przez sołtysa.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2022 r.

Przyjęcie protokołu Nr L/2023 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 stycznia 2023 r.

Przyjęcie protokołu Nr LI/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 10 lutego 2023 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/159/2009 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany w 2023 r

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela ze składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/151/2021 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2000 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 21 grudnia 2000r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przywrócenie do regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Nieledwi dysponowania i zarządzania kluczami przez sołtysa.

 


Przyjęcie porządku obrad

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie podjęcia uchwały o nieprzeprowadzaniu przedterminowych wyborów Wójta Gminy Trzeszczany


Przyjęcie porządku obrad

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Trzeszczany, Gmina Trzeszczany

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 


Dodanie do porządku głosowania dotyczącego stanowiska Rady Gminy Trzeszczany w sprawie przystąpienia do ogłoszonego projektu dotyczącego naboru wniosków z Polskiego Ładu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie dotyczące stanowiska Rady Gminy Trzeszczany w sprawie przystąpienia gminy Trzeszczany do ogłoszonego projektu dotyczącego naboru wniosków z Polskiego Ładu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 9 grudnia 2022 r

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2022 r.)

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2023 r.)

Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2022-2028

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany


Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XLV/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 października 2022 r

Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 08 listopada 2022 r.

Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2022 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2023 roku

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok

 


Wycofanie z porządku obrad głosowania nad uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzeszczany

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2022 rok


Przyjęcie porządku obrad

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2022 rok


Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nieledew, Gmina Trzeszczany

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XL/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 04 lipca 2022 r

Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 lipca 2022 r.

Przyjęcie protokołu Nr XLII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 02 sierpnia 2022 r.

Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 września 2022 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2022/2023

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Józefin

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzeszczany na lata 2022-2032

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Król z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nieledew, Gmina Trzeszczany


Przyjęcie porządku obrad

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2022 rok

Opinia Rady Gminy Trzeszczany w temacie zakupu przez Gminę Trzeszczany działki nr 423/40 o powierzchni 2,1103 ha od firmy "Real" S.A. z siedzibą w Siedlcach potrzebnej do wybudowania oczyszczalni ścieków dla miejscowości Nieledew

Opinia Rady Gminy Trzeszczany w temacie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP KSRG Trzeszczany


Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2022 r


Przyjęcie porządku obrad

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/250/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/251/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej


Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzeszczany

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 526/8 położonej w miejscowości Nieledew

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Nieledew

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Nieledew

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 275/1 położonej w miejscowości Drogojówka

Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 296 położonej w miejscowości Trzeszczany Pierwsze

Przyjęcie porządku obrad waz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca 2022 r

Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 27 maja 2022 r

Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca 2022r.

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2021 rok

Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2021 r.

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2021 rok

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok 

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2021 oraz jej rekomendacji

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 526/8 położonej w miejscowości Nieledew

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Nieledew

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Nieledew

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 275/1 położonej w miejscowości Drogojówka

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 296 położonej w miejscowości Trzeszczany Pierwsze

Opinia rady dotycząca możliwości pozyskania działki o obszarze około 2,20 ha pod planowaną oczyszczalnię ścieków Nieledwi.

Opinia rady w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie działek nr 43 i 104 pod szosę powiatową Trzeszczany - Drogojówka Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie bez zwrotu kosztów wyceny


Przyjęcie porządku obrad

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2022 r

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie pomocy społecznej, polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Trzeszczany usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie


Przyjęcie porządku obrad

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2022 rok

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej


Dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Trzeszczany

 


Dodanie do porządku punktu dotyczącego odczytania 2 wniosków Sołtysa Wsi Nieledew

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 13 stycznia 2022 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzeszczany na lata 2022-2025

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Trzeszczany prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Trzeszczany za pomocą innego instrumentu płatniczego

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 21 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z dnia 28 lutego 2022 r. Sejmikowi Województwa Lubelskiego zgodnie z właściwością

Stanowisko Rady w przedmiocie przeznaczenia kwoty na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych

 


Głosowanie nad dodaniem do porządku obrad uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Trzeszczany

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Trzeszczany.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Trzeszczany.

 


Przyjęcie porządku obrad

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2021 r.)

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2022 r.)

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2022

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2022-2028

Rozpatrzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Trzeszczany na 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzeszczany na lata 2022-2024

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2022 rok

Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 grudnia 2021 r.

 


Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Przyjęcie porządku obrad ze zmianami.

Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 października 2021 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2022 roku.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Opinia Rady czy kwota wydatków przeznaczonych na wspólne inwestycje z powiatem w roku 2022 ma być przeznaczona na budowę chodników przy drogach powiatowych?

Opinia rady czy gmina Trzeszczany ma aplikować o środki w ramach II naboru Polski Ład z przeznaczeniem na remont dróg gminnych oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nieledwi.

Opinia rady w kwestii czy wójt gminy może powziąć kroki celem dokonania wykupu działek pod potencjalną oczyszczalnię ścieków w Nieledwi?

  


Dodanie do porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany

Dodanie do porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja 2021 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 lipca 2021 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2020 Rady Gminy Trzeszczany w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew

 


Przyjęcie porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na wspólną realizację zadań dla Powiatu Hrubieszowskiego

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy

Stanowisko Rady w kwestii zaangażowania Gminy Trzeszczany w dofinansowanie prac adaptacyjnych budynku po byłym banku spółdzielczym w Trzeszczanach

Stanowisko Rady w kwestii zaangażowania Gminy Trzeszczany w dofinansowanie remontu budynku po byłym ośrodku zdrowia w Trzeszczanach

 


Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 marca 2021 r

rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2020 rok

przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2020 r.

rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2020 rok

rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2021 rok

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2021/2022

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany 

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 


 

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 marca 2021 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2020 oraz jej rekomendacji

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2022

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Trzeszczany na lata 2021-2026

Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za 2020 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021

Głosowanie nad stanowiskiem dotyczącym nawiązania współpracy (zawarcia umowy) z psychologiem z poradni rodzinnej przy parafii Trzeszczany

 


Przyjęcie porządku obrad 

Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 09.02.2021 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 526/6 położonej w Nieledwi stanowiącej własność Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytyna

Rozpatrzenie petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO- podjęcie uchwały

Rozpatrzenie petycji z dnia 9 lutego 2021 r. w przedmiocie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego – podjęcie uchwały

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Rozpatrzenie petycji z dnia 23 lutego 2021 r. w przedmiocie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – podjęcie uchwały

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2021 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2021 rok

Stanowisko Rady w przedmiocie realizacji wspólnych inwestycji ze Starostwem w zakresie budowy chodników

Stanowisko Rady w przedmiocie zakupu za kwotę 40-45 tys. zł kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne

Wniosek o pozwolenie na zabranie głosu w trakcie obrad dotyczących funduszu sołeckiego Sołtysowi Wsi Nieledew

 


Przyjęcie porządku obrad

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego powierzającego Gminie Trzeszczany zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Skibice, Ornatowice i Szystowice z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Trzeszczany


Uchwała w sprawie dofinansowania w 2021 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzeszczany 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr. XVIII/127/2000 Rady Gminy w Trzeszczanach z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 


Dodanie do porządku głosowania nad uchwałą w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Trzeszczany

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 listopada 2020 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie Petycji z dnia 10 grudnia 2020 r.

 


Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października 2020 r 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2021 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi” w roku 2021

 


Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 lipca 2020 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2020/2021

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 rok

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym

Uchwała w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Trzeszczany

 


Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami.

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22.05.2020r.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok

Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Trzeszczany za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2019 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2019 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Trzeszczany Nr XXI/123/2020 z dnia 30. 07.2020 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany

Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXL/122/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 


Stanowisko Rady w zakresie wyrażenia opinii odnośnie przebudowy w ograniczonym zakresie drogi Skierbieszów-Hrubieszów

Opinia odnośnie zmiany formy zamiast przebudowy na remont drogi Skierbieszów-Hrubieszów

Zajęcie stanowiska Rady Gminy Trzeszczany w przedmiocie przeznaczenia środków finansowych planowanych do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zajęcie stanowiska Rady Gminy Trzeszczany w sprawie udziału Gminy Trzeszczany we współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Skierbieszów - Hrubieszów

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami


Zajęcie stanowiska (w sprawie ewentualnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Hrubieszowskiego położonych na terenie Gminy Trzeszczany)

Regulamin świetlicy wiejskiej w Nieledwi (przy osiedlu „KresMot”) – podjęcie uchwały

Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2020 r.

Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lutego 2020 r.

Przyjęcie protokołu Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 stycznia 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami


Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2020 rok

Przyjęcie porządku obrad


Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Klubów Seniora Rady Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu z przeznaczeniem na budowę chodników

Uchwała w sprawie dofinansowania w 2020 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzeszczany

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2020 rok

Przyjęcie protokołu Nr XVI/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.

Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2019 r.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami


Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2020 rok

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego

Plan pracy Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Trzeszczany na 2020 rok

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Trzeszczany w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Trzeszczany

Uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli dla realizacji wspólnych zadań z Powiatem Hrubieszowskim na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Trzeszczany w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach

Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzeszczany

Przyjęcie porządku obrad

Dodanie punktu do porządku dotyczącego uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2021


Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2020 rok

Przyjęcie porządku obrad


Głosowanie nad powołaniem komisji ds zbadania sytuacji w Klubie Seniora Platan

Głosowanie nad uchwałą w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi dotacji celowej na modernizację remizy - wymiana pokrycia dachowego

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszczanach dotacji celowej na remont pomieszczeń socjalno-bytowych w garażach

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu z przeznaczeniem na budowę chodników

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzeszczany na lata 2019-2021

 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr IV/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 stycznia 2019 r.

 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z proponowanymi zmianami


 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2019 rok

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie realizowane w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ‘Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 21 listopada 2018r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2019 rok

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich z następującym zapisem §2 „Na przewodniczącego zebrania wyznacza się osobę wskazaną przez Wójta Gminy”

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich z następującym zapisem §2 „Na przewodniczącego zebrania wyznacza się osobe wybrana przez zebranie wiejskie”

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminy Trzeszczany z następującym brzmieniem §2 uchwały „§2 Na przewodniczącego zebrania wyznacza się dotychczasowego sołtysa danego sołectwa”

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Trzeszczany na 2019 rok

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2019 rok

Głosowanie nad przejęciem protokołu Nr III/2018 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 grudnia 2018r.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr II/2018 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 listopada 2018r.

Głosowanie nad porządkiem obrad wraz z zaproponowaną zmianą


Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr I/2018 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2018

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad


Głosowanie w przedmiocie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzeszczany nie narusza ustaleń stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 listopada 2016 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2019 roku

 W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 Głosowanie nad porządkiem obrad


 

 

Sesja Nr I z dnia 21-11-2018r.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad kandydaturą radnego Pana Andrzeja Pirogowicza do składu Komisji skarg i wniosków

Głosowanie nad kandydaturą radnego Pana Jana Prystupy do składu Komisji skarg, wniosków i petycji

Głosowanie nad kandydaturą radnej Pani Joanny Kons do składu Komisji skarg wniosków i petycji

Głosowanie nad kandydaturą radnej Pani Krystyny Prystupy do składu Komisji skarg, wniosków i petycji

Głosowanie nad kandydaturą radnej Beaty Uleryk do składu komisji skarg, wniosków i petycji 

Głosowanie nad kandydaturą radnego Marka Rysia do składu komisji skarg, wniosków i petycji

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur do składu komisji skarg, wniosków i petycji

Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych

Głosowanie nad kandydaturą Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Barbary Serafin do składu Komisji Oświaty

Głosowanie nad kandydaturą radnej Pani Zofii Kowalskiej do składu Komisji Oświaty

Głosowanie nad kandydatura radnego Pana Wojciecha Łysiaka do składu Komisji Oświaty

Głosowanie nad kandydaturą radnej Pani Pauliny Drewniak do składu Komisji Oświaty

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur do składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego

Głosowanie nad 3 osobowym składem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur do składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

Głosowanie w przedmiocie 3 osobowego składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany

 Głosowanie nad kandydaturą radnej Pani Krystyny Prystupy do składu Komisji Rewizyjnej

 Głosowanie nad kandydaturą radnego Pana Mariusza Folusza do składu Komisji Rewizyjnej

Głosowanie nad Kandydaturą radnej Pani Joanny Kons do składu Komisji Rewizyjnej

Głosowanie w przedmiocie 5 osobowego składu Komisji Rewizyjnej

Głosowanie nad kandydaturą radnego Pana Andrzeja Pirogowicza do składu Komisji Rewizyjnej

Głosowanie nad kandydaturą radnego Pana Michała Panasa do składu Komisji Rewizyjnej

Głosowanie nad kandydaturą radnego Pana Józefa Filipczuka do składu Komisji Rewizyjnej

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu komisji Rewizyjnej

Głosowanie nad kwestią powołania jeszcze jednej osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany w przedmiocie przeprowadzenia przez tą samą komisję skrutacyjną (powołana do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy) wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad komisją skrutacyjną do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w składzie Pirogowicz Andrzej, Panas Michał, Prystupa Krystyna

Głosowanie nad wnioskiem radnego Henryka Gałki aby komisja skrutacyjna składała się z trzech osób

Głosowanie nad porządkiem obrad wraz z zaproponowaną zmianą

Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad punktu wybór komisji stałych Rady Gminy

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/