Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) zwołuję LXVII sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

 1.Otwarcie obrad sesji.

 2.Stwierdzenie prawomocności.

 3.Przyjęcie porządku obrad.

 4.Przyjęcie Protokołu Nr LXII/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 20 października 2023 r.

 5.Przyjęcie Protokołu Nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 30 października 2023 r.

 6.Przyjęcie Protokołu Nr LXIV/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 11 grudnia 2023 r.

 7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

 8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2024 rok.

 9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Trzeszczany na lata 2024-2030

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzeszczany

14.Zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

15.Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

16.Sprawy różne.

17.Zakończenie obrad.

               Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.)  niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                             Rady Gminy

                                                                                                       Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/