Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t. Dz. U z 2023 r. poz. 40, z późn.zm. ) zwołuję LXI sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  15 września  2023 r. (piątek) o godz. 8.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

 Proponowany porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji.

  2.Stwierdzenie prawomocności.

  3.Przyjęcie porządku obrad.

  4.Przyjęcie protokołu Nr LIV/2023 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2023 r.

  5.Przyjęcie protokołu Nr LV/2023 z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 13 kwietnia 2023 r.

  6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

  7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzeszczany.

  8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzeszczany na lata 2021-2027.

  9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji na  lata 2021-2030.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Trzeszczany.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 r.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestru zabytków lub znajdujących się  w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Trzeszczany.

14.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

15.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

16.Sprawy różne.

17.Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy.      

Przewodniczący

Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/