Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonej oferty na realizację zadania pn:„ Dowóz i opieka nad uczniem niepełnosprawnym  z terenu Gminy Trzeszczany do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. w dni nauki szkolnej” mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                    (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.1057 ze zm. ) wybrana została oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

„Krok za krokiem” w Zamościu

ul. Peowiaków 6 a   22-400 Zamość

 

Na realizację zadania przyznano kwotę 51 870 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych)

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/