Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

   1.Otwarcie sesji.

   2.Stwierdzenie prawomocności.

   3.Przyjęcie porządku obrad.

   4.Wystąpienie przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Hrubieszowie.

   5.Przyjęcie protokołu Nr XL/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 04 lipca 2022 r.

   6.Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 lipca 2022 r.

   7.Przyjęcie protokołu Nr XLII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 02 sierpnia 2022 r.

   8.Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 sierpnia 2022 r.
   9.Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 września 2022 r.
10.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

11.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny 2021/2022.

13.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzeszczany za I półrocze 2022 r.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Trzeszczany.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzeszczany.

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2022/2023.

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Józefin.

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzeszczany na lata 2022-2032.

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Król z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

26.Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.

27.Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie w sprawie prac społecznie użytecznych.

28.Zapytania i interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

29.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

30.Sprawy różne.

31.Zakończenie obrad.

 

               Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 


                                                                                   

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                       Rady Gminy

                                                                                                  Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/