Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 października 2022 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

2. Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego

3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

 2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3.Zmiany w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok.

 4.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 5.Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
    restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

 6.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Trzeszczany.                              

 7.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2022/2023.

 8.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzeszczany.

 9.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny 2021/2022.

10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzeszczany na lata 2022-2032.

11.Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach.

12.Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

13.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Józefin.

14.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

15.Sprawy różne.
16.Zakończenie posiedzenia.

        Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                             Przewodniczący Komisji Budżetu -  Jan Prystupa …………………………..                        

                                                                      

                                             Przewodniczącego Komisji Rolnictwa - Mariusz Folusz ……………………                                                                     

             

                                             Przewodnicząca Komisji Oświaty  -   Paulina Drewniak  ….………………..                      

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/