Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się wspólne posiedzenie:

 
1. Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
2. Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 
 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
 2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3.Omówienie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok
 4.Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego 
    w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 
    Trzeszczany.
 6.Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzeszczany.
 7.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
    ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji 
    ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 
     w miejscowości Nieledew.
 9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na 
     utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
10.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
     Gminy Trzeszczany. 
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych 
     należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Trzeszczany za pomocą innego 
     instrumentu płatniczego.
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
      sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na 
     bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.
14.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za rok 
     2021
15.Omówienie Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 
    Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie 
    Trzeszczany.
 
 16.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
      Narkomanii w Gminie Trzeszczany na lata 2022-2025.
 17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Trzeszczany prowadzenia zadań 
      z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie posiedzenia.
 
 
        Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału 
w pracach organów gminy.
 
 
 
                                               Przewodniczący Komisji Budżetu   -  Jan Prystupa  ……………………..
                                                        
                                               Przewodniczący Komisji Rolnictwa  - Mariusz Folusz …………………..          
 
                                               Przewodnicząca Komisji Oświaty -  Paulina Drewniak …………………..    
 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/