Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r.
5.Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu
13 stycznia 2022 r.
6.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za rok
2021
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Trzeszczany na lata 2022-2025.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania w Gminie Trzeszczany.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego
w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy
Trzeszczany.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzeszczany.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w miejscowości Nieledew.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na
utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na
bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Trzeszczany prowadzenia zadań
z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Trzeszczany za
pomocą innego instrumentu płatniczego.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany.
23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli
z 21 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej,
Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie
z właściwością.
24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Kominki i Piece z dnia 28 lutego 2022 r. Sejmikowi Województwa Lubelskiego zgodnie
z właściwością.
25.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
26.Sprawy różne.
27.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
28.Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 Przewodniczący
    Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/