Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2021 r.
poz. 1372, z późn.zm ) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 grudnia 2021 r.
5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2021 r.)
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2022 r.)
10.Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2022,
1) wystąpienie Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
4) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2022.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2022-2028
12.Rozpatrzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzeszczany.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Trzeszczany na 2022 rok
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Trzeszczany na lata 2022-2024
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2022 rok.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2022 rok.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2022 rok.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych na 2022 rok.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na 2022 rok.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2022 rok
21.Zapytania interpelacje i wnioski radnych.
22.Sprawy różne.
23.Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski radnych.
24.Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2021 r. poz. 1372, z późn.zm.) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy. 


Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/