Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
2. Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
4. Komisji Rewizyjnej
5. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Zmiany w budżecie gminy na 2021 r.
4.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021.
5.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Trzeszczany na 2022 r.
- dyskusja i wnioski.
6. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2022-2028
8.Przedstawienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2022.
9.Przedłożenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzeszczany na lata 2022-2024.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzeszczany.
11.Opracowanie planów pracy Komisji Rady Gminy.
12.Sprawy różne.
13.Zakończenie posiedzenia.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu
/-/ Jan Prystupa

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa
/-/ Mariusz Folusz

Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Paulina Drewniak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Michał Panas

Przewodnicząca Komisji Skarg
/-/ Krystyna Prystupa

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/