Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

                                                                                                 Trzeszczany Pierwsze, dnia 09.12.2021 r.
OiEL.524.1.2.2021

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonej oferty na realizację zadania pn:„ Dowóz i opieka nad uczniem niepełnosprawnym z terenu Gminy Trzeszczany do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. w dni nauki szkolnej” mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.1057 ze zm. ) wybrana została oferta złożona przez:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem” w Zamościu
ul. Peowiaków 6 a 22-400 Zamość

Na realizację zadania przyznano kwotę 39 900 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Wójt

/-/ Stanisław Czarnota

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/