Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się połączone posiedzenie

Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego i Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
4.Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2022 roku.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały:
1) zmieniającej uchwałę Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2) zmieniającej uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Trzeszczany.
6.Przedstawienie Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie posiedzenia.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                                                     Przewodniczący                                           Przewodniczący
                                                                                                     Komisji Budżetu                                           Komisji Rolnictwa

                                                                                                   /-/ Jan Prystupa                                              /-/ Mariusz Folusz

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/