Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjecie protokołów:
1) Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja 2021 r.
2) Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.
3) Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu
30 lipca 2021 r.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzeszczany za
2020 rok.
6.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzeszczanach za 2020 rok.
9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 2020 rok.
10.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzeszczany za I półrocze
2021 r.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2020 Rady Gminy
Trzeszczany w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych.
20.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny 2020/2021
21.Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca złożonych oświadczeń
majątkowych.
22.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
23.Sprawy różne
24.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
25.Zakończenie obrad.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/