Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 października 2021 r. ( czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się połączone posiedzenie

1.Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
2.Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego.
3.Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzeszczany za
2020 rok.
4.Omówienie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
5.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 2020 rok
6.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7.Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczenia wody
i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
8.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości.
9.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.
11.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2020 Rady Gminy
Trzeszczany w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny
2020/2021
13.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzeszczanach.
14.Przedstawienie pisma Stowarzyszenia „Kamienie Kilowe” z dnia 28 czerwca 2021 r.
- dyskusja.
15.Przedstawienie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany.
16.Sprawy różne.
17.Zakończenie posiedzenia.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący                                                       Przewodniczący                                                      Przewodnicząca
Komisji Budżetu                                                       Komisji Rolnictwa                                                    Komisji Oświaty

Jan Prystupa                                                                Mariusz Folusz                                                      Paulina Drewniak

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/