Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZESZCZANY

Wójt Gminy Trzeszczany informuje, że w dniu 03 września 2021r. Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa zwróciła się z wnioskiem dotyczącym wydania opinii dotyczącej lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, w odniesieniu do części zadania inwestycyjnego – budowy masztu telekomunikacyjnego, zgodnie z załącznikiem graficznym.
Lokalizacja inwestycji: działka nr 419, nr 420 i nr 421 , miejscowość Nieledew, gmina : Trzeszczany, obręb: 0136 Nieledew, planowana powierzchnia terenu inwestycji: 12 300 m2, rodzaj planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej: maszt telekomunikacyjny wraz z przyłączami: elektroenergetycznym i teletechnicznym, drogą dojazdową oraz towarzyszącą infrastrukturą w postaci paneli fotowoltaicznych. Obszar pokrycia instalacją fotowoltaiczną nie przekroczy 0,9 ha.
Hrubieszowska Telewizja Kablowa jest beneficjentem projektu budowy sieci telekomunikacyjnej dofinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „ Powszechny dostęp do szybkiego internetu „ Działanie nr 1.1, pn. „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim” ( umowa nr POPC.01.01.00-06-0002/18).
Planowane do wykonania przedsięwzięcie, tj. budowa masztu i umieszczenie na nim urządzeń radiokomunikacyjnych nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, nie jest też zaliczone przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, o których mowa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U . z 2019 poz. 1839),
Uwagi do budowy planowanego masztu telekomunikacyjnego można składać
w następujących formach:
1. Pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza ( załącznik do informacji Wójta) i złożenie go w Sekretariacie Urzędu Gminy w Trzeszczanach, Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany , pok. Nr 6
2. Formularz elektroniczny ( załącznik do informacji Wójta) i przesłanie go na adres
e-mail: gmina @trzeszczany.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 01.10.2021r. do godz. 15.30

Formularz zgłaszania uwag

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/