Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. ( środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

 Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 marca 2021 r.
5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
7.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Trzeszczany za 2020 rok
1) przedstawienie raportu przez Wójta Gminy
2) debata nad raportem o stanie Gminy Trzeszczany
3) rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
Trzeszczany za 2020 rok
8.Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2020 r. i informacją o stanie mienia komunalnego
1) wystąpienie Wójta Gminy
2) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzeszczany za 2020 rok,
3) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2020 r.
4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium,
5) dyskusja,
6) rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za
2020 rok,
7) rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Trzeszczany z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
9.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na
2021 rok
10.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

11.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2021/2022
12.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany
13.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
14. Zapytania i interpelacje i wnioski radnych.
15.Sprawy różne.
16.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
17.Zakończenie obrad.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/