Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie
Trzeszczany za rok 2020 oraz jej rekomendacji.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2021-2022.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Trzeszczany na lata 2021-2026.
7.Omówienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach
za 2020 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.
8.Przedstawienie pisma Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie znak: SZK.7270.1.2021 z dnia
23 lutego 2021 r.
9.Sprawy różne.
10.Zakończenie posiedzenia.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodnicząca
Komisji Oświaty

Paulina Drewniak

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/