Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 marca 2021 r.
5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców
w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie
Trzeszczany za rok 2020 oraz jej rekomendacji.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2021-2022.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Trzeszczany na lata 2021-2026
15.Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za 2020 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.
16.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
17.Sprawy różne
18.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
19.Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, z późn.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/