Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprawa konopi i maku niskomorfinowego w gminie Trzeszczany
W gminie Trzeszczany będzie można uprawiać mak niskomorfinowy i konopie włókniste
Wójt Gminy Trzeszczany informuje, że osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych na terenie gminy Trzeszczany w 2021 roku powinny Konopie jako rośliny włókniste są źródłem włókna przędzalniczego o podobnym zastosowaniu jak len, a także włókna powroźniczego. Szczególna odporność włókna na procesy gnilne czyni je wyjątkowo przydatnym do wyrobu przedmiotów narażonych na rozkład biologiczny w warunkach większego uwilgotnienia (węże pożarnicze, sieci, dratwa szewska, nici chirurgiczne, papier filtracyjny, np. na saszetki do porcjowania herbaty).
Z surowej słomy konopnej w wyniku mechanicznego przerobu(dekortykacji) uzyskuje się włókno zieleńcowe użytkowane jako surowiec papierniczy, wypełniacz do kabli, do wyrobów tapicerskich, mat i jako materiał izolacyjny. Paździerze mogą być wykorzystane do wyrobu płyt budowlanych jako podłoże w uprawach szklarniowych i jako ściółka.
Mak niskomorfinowy to roślina z gatunku - mak lekarski, należącą do odmiany, w której zawartość morfiny w torebce (makówce) bez nasion, wraz z przylegającą do niej łodygą o długości do 7 cm, wynosi poniżej 0,06 % w przeliczeniu na zasadę morfiny i na suchą masę wymienionych części rośliny
WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
- imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
- informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,
2. oświadczenia wnioskodawcy, że:
- dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
- nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.
3.W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Złożenie: urna na dokumenty Urząd Gminy Trzeszczany
Odbiór: Inspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa (pokój nr 12)
OPŁATY
1. Od wydania zezwolenia wynosi 30 zł.,
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłata skarbowa w kasie Urzędu Gminy pok. nr 17.
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.
2. Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Inspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa.
Przewidywany termin załatwienia do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z2020r., poz. 2050),
2. Część III ust. 29 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) ,
3. Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawane corocznie.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Trzeszczany.
UMOWA - kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub;
- sprzedaży zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub;
- przetworzenie słomy konopnej na włókno zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub;
- zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie, na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2016.224 j.t. ze zm.),składanego do marszałka województwa wielkopolskiego ,w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu lub;
- kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub;
- sprzedaży zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/