Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Trzeszczany
VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów:
1) protokołu Nr XXVI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r.
2) protokołu Nr XXVII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 09.02.2021 r.
5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 r.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 526/6 położonej w Nieledwi stanowiącej własność Gminy Trzeszczany
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Trzeszczany.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytyna.
16.Rozpatrzenie petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO- podjęcie
uchwały.
17.Rozpatrzenie petycji z dnia 9 lutego 2021 r. w przedmiocie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego – podjęcie uchwały.
18.Rozpatrzenie petycji z dnia 23 lutego 2021 r. w przedmiocie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – podjęcie uchwały.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2021 rok.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2021 rok.
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2021 rok.
23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok.
24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2021 rok.
25.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
26.Sprawy różne
27.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
28.Zakończenie obrad.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/