Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Article Index

Głosowanie nad powołaniem komisji ds zbadania sytuacji w Klubie Seniora Platan

Głosowanie nad uchwałą w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi dotacji celowej na modernizację remizy - wymiana pokrycia dachowego

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszczanach dotacji celowej na remont pomieszczeń socjalno-bytowych w garażach

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu z przeznaczeniem na budowę chodników

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzeszczany

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzeszczany na lata 2019-2021

 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr IV/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 stycznia 2019 r.

 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z proponowanymi zmianami

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/