Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Article Index

Dodanie do porządku punktu dotyczącego odczytania 2 wniosków Sołtysa Wsi Nieledew

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 13 stycznia 2022 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzeszczany na lata 2022-2025

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Trzeszczany prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Trzeszczany za pomocą innego instrumentu płatniczego

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 21 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z dnia 28 lutego 2022 r. Sejmikowi Województwa Lubelskiego zgodnie z właściwością

Stanowisko Rady w przedmiocie przeznaczenia kwoty na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/