Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) zwołuję LXVIII sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

 1.Otwarcie obrad sesji.

 2.Stwierdzenie prawomocności.

 3.Przyjęcie porządku obrad.

 4.Przyjęcie Protokołu Nr LXV/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 29 grudnia 2023 r.

 5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

 6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2024 rok.

 7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Hrubieszowskiego

 9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany w 2024 r.”

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach

12.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

13.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Trzeszczanach za 2023 rok

14.Zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

15.Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

16.Sprawy różne.

17.Zakończenie obrad.

 

            Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.)  niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                             Rady Gminy

                                                                                                       Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/