Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t. z 2023 r. poz.40, z późn.zm ) zwołuję LXV sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 29  grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji.

  2.Stwierdzenie prawomocności.

  3.Przyjęcie porządku obrad.
  4.Przyjęcie protokołu Nr LX/2023 z sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 16 sierpnia 2023 r.
  5.Przyjęcie protokołu Nr LXI/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu  15 września 2023 r.
  6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

  7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Bogucice w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

  8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Drogojówka w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

  9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Józefin w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Leopoldów w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Majdan Wielki w sprawie przeznaczenia  środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Mołodiatycze w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Nieledew w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Ostrówek w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Trzeszczany Drugie w sprawie przeznaczenia  środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Trzeszczany Pierwsze w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Zaborce w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Zadębce w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Zadębce-Kolonia w sprawie przeznaczenia  środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2023 r.)

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2024 r.)

23.Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2024,

   1) wystąpienie Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

   2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

   3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

   4) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024.

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem „Posiłek  w  szkole i w domu”  na lata 2024-2028.

26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzeszczany.
28.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Trzeszczany.

29.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

30.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

31.Sprawy różne.

32.Zakończenie obrad.  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy.

 
                                                                                                   

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                        Rady Gminy

                                                                                                                  Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/