Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t. z 2023 r. poz.40, z późn.zm ) zwołuję LXIV sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 11  grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności.

3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu Nr LVI/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 30 maja 2023 r.
5.Przyjęcie protokołu Nr LVII/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 14 czerwca 2023 r.
 6. Przyjęcie protokołu Nr LVIII/2023 z sesji  Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu  23 czerwca 2023 r.
 7. Przyjęcie protokołu Nr LIX/2023 z sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 23 czerwca 2023 r.
 8.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

 9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościobowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2024 roku.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Mołodiatycze.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2024 rok.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2024 rok

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2024 rok

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2024 rok.

22.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

23.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

24.Sprawy różne.

25.Zakończenie obrad.

   Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy.

                                                                                       
                         

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                       Rady Gminy

                                                                                                                 Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/