Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego

2. Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

 2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany w 2023 r.

 4.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

 5.Omówienie projektu uchwały  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie  Gminy Trzeszczany.

 6.Zmiany w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok.
 7.Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do       nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na       zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub       żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za 2022 rok

10.Omówienie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/159/2009 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

11.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy      obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

12.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

13.Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.

14. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela ze składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

15.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 2022 rok.

16.Sprawy różne.

17.Zakończenie posiedzenia

            Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                   Przewodniczący Komisji Rolnictwa  - Mariusz Folusz        
                                                   Przewodniczący Komisji Budżetu   -  Jan Prystupa
                                                   Przewodnicząca Komisji Oświaty -  Paulina Drewniak

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/