Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t. z 2023 r.

poz. 40 ) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 29 marca  2023 r. (środa) o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji.

  2.Stwierdzenie prawomocności.

  3.Przyjęcie porządku obrad.
  4.Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2022 r.

  5.Przyjęcie protokołu Nr L/2023 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 stycznia 2023 r.

  6.Przyjęcie protokołu Nr LI/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 10 lutego 2023 r.

  7.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy w zakresie udzielenia informacji o sytuacji prawnej Gminy w związku z wygaśnięciem mandatu Wójta Gminy Trzeszczany.

  8.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

  9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za 2022 rok

  10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do      nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na     zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/159/2009 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy      obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,    restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany w 2023 r.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie    schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie  Gminy Trzeszczany.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela ze składu osobowego Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2023 rok.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2023 rok.

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2023 rok.

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.

26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2023 rok.

27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko
totalitaryzmowi.

28.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi.     (Skarga przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie z datą wpływu 7.03.2023 r.)

29.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi.    (Skarga przekazana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu  z datą wpływu 3.03.2023r.)

30.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi.     (Skarga z datą wpływu 7.03.2023 r.)

31.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga przekazana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu z datą wpływu 8.09.2022 r.)

32.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

33.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

34.Sprawy różne.

35.Zakończenie obrad.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2023 r. poz. 40) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy.      

 

                                                                                                    

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                       Rady Gminy

                                                                                                                  Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/