Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  22 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

   1.Otwarcie sesji.

   2.Stwierdzenie prawomocności.

   3.Przyjęcie porządku obrad.

   4.Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca 2022 r.

   5.Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu

      27 maja 2022 r.

   6.Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu
      17 czerwca 2022 r.

   7.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

   8.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

   9.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Trzeszczany za 2021 rok

   1) przedstawienie raportu przez Wójta Gminy
   2) debata nad raportem o stanie Gminy Trzeszczany

   3) rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
      Trzeszczany za 2021 rok

 10.Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
      gminy za 2021 r. i informacją o stanie mienia komunalnego

    1) wystąpienie Wójta Gminy

    2) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
       z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy

      Trzeszczany za 2021 rok,

    3) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany z dnia 17 czerwca

       2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2021 r.

    4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
       z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej w sprawie

       absolutorium,

    5) dyskusja,

    6) rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

       finansowego  wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za

       2021 rok,

    7) rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
      z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

 11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu  
      Rozwoju Wsi Polskiej.

 13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok.

 14.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
       społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2021 oraz jej rekomendacji.
 15.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy
      Trzeszczany z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany.

 16.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach za rok 2021.

 17.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 2021 rok.

 18.Zapytania i interpelacje i wnioski radnych.

 19.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

 20.Sprawy różne.

 21.Zakończenie obrad.

               Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


                                                                                    

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Gminy

                                                                                                           Mariusz Pietnowski

 

 

 

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
o stanie Gminy Trzeszczany za 2021 r.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Trzeszczany dnia 22 lipca 2022 r. Wójt Gminy Trzeszczany przedstawi raport o stanie Gminy.
Rada Gminy Trzeszczany rozpatrzy raport podczas lipcowej sesji.
Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Trzeszczany.
Zgodnie z art. 28aa ust. 7 i ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami osób.
Zgłoszenie musi zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 21 lipca 2022 r.
Zgłoszenia mieszkańców Gminy Trzeszczany do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy będą przyjmowane do dnia 21 lipca 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Trzeszczany
w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Gminy

                                                                                                           Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/