Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Imieniny:
Damiana, Romana, Romany
Użytkowników on-line: 6

jesteś tutaj:
Odpady ogólnie
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
INFORMACJA DLA MIESZKACÓW GMINY TRZESZCZANY DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2013r.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami.
Podstawowa zmiana polega na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Nowy system gospodarowania odpadami ma za zadanie zachęcić mieszkańców do segregowania śmieci, tak by odpadów niesegregowanych było jak najmniej składowanych na składowiskach. Przepisy w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach mają przybliżyć nas do standardów unijnych w tym zakresie. W naszej gminie planowane jest  objecie nowym systemem gospodarowania odpadami wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Co to oznacza dla mieszkańców Gminy Trzeszczany?
Od 1 lipca 2013r. obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejdzie na gminę, a wszyscy mieszkańcy zostaną objęci zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek w drodze postępowania przetargowego dokonać wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy nie będą już zobowiązani do posiadania  indywidualnych umów na odbiór śmieci.
       Harmonogram odbioru, czyli terminy w których będą odbierane odpady komunalne zmieszane w pojemnikach i segregowane w workach będą podane mieszkańcom w terminach późniejszych w sposób zwyczajowo przyjęty. Terminy te zostaną ustalone z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą i podane mieszkańcom poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Trzeszczany (www.trzeszczany.pl).
Należy pamiętać o właściwym rozwiązaniu umowy z firmą wywozową z dniem 30 czerwca 2013r., aby uniknąć konieczności podwójnych kosztów (warunki rozwiązania umowy oraz okres wypowiedzenia powinny być zapisane w umowie).
Każdy ma obowiązek zbierać odpady komunalne selektywnie. Jeżeli narusza ten obowiązek Wykonawca usługi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązany jest kontrolować odbierane od mieszkańców odpady. W związku z tym, w przypadku stwierdzenia braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (znaczący udział odpadów, które powinny być zbierane selektywnie w odpadach zmieszanych) podmiot ten zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami w Urzędzie Gminy lub bezpośrednio Wójta Gminy. W przypadku zdeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnej zbiórki i stwierdzeniu braku jej prowadzenia Wójt Gminy wyda stosowną decyzję o podwyższeniu opłaty za odbierane odpady (w chwili obecnej z 5,00zł do 10,00zł).
W przypadku gdy właściciel nieruchomości chce sam zrezygnować z prowadzenia selektywnego zbierania, przy czym wcześniej zadeklarował selektywne zbieranie w deklaracji, jest zobowiązany w terminie 14 dni od zaprzestania selektywnego zbierania do złożenia korekty deklaracji w Urzędzie Gminy, na podstawie której wyliczy nową opłatę za gospodarowanie odpadami w oparciu o wyższą stawkę.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wysokość opłaty będzie zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, czyli korzystających z systemu odbioru odpadów komunalnych.
Rada Gminy Trzeszczany ustaliła następujące stawki opłat za odpady :
  • 5 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny,
  • 10 zł na miesiąc od osoby w przypadku, gdy odpady nie są zbierane odpadów w sposób selektywny ( odpady zmieszane),
Opłatę samodzielnie wylicza się w „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Właściciel nieruchomości podejmuje decyzję o sposobie zbierania odpadów komunalnych. W odpowiedniej kratce należy zaznaczyć sposób zbierania - selektywny lub nieselektywny (zmieszany).
Przykład:
Na nieruchomości zamieszkują 4 osoby. Właściciel zadeklarował, że z jego gospodarstwa domowego oddawane będą odpady segregowane. Pomimo dokładnej selekcji odpadów przekazywać będzie również pozostałości z sortowania, czyli odpady komunalne zmieszane.
W jakiej wysokości będzie miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami?
Odpowiedź
W przypadku przekazywania odpadów segregowanych i odpadów zmieszanych (jako pozostałości z sortowania) stawka opłaty wynosi 4,00 zł / mieszkańca / miesiąc. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami wyniesie:
4 osoby x 5,00 zł / osobę / miesiąc = 20 zł / miesiąc
Uwaga !
Stawkę opłaty w wysokości 10 zł / mieszkańca / miesiąc należy zapłacić w przypadku gdy mieszkańcy nieruchomości przekazywać będą wyłącznie odpady zmieszane. Wtedy wysokość opłaty należy obliczyć w następujący sposób:
4 osoby x 10,00 zł / osobę / miesiąc = 40 zł / miesiąc

Do 30 marca 2013r. należy złożyć pierwszą deklarację.

Wzór deklaracji w załączeniu.

Składającym deklarację jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością . W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze wskazaniem liczby mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty.
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Trzeszczany w jeden z poniższych sposobów:
- osobiście : do pokoju nr 26  w Urzędzie Gminy Trzeszczany  lub
- za pośrednictwem poczty, na adres Urząd Gminy Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany.
Deklarację będzie można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Trzeszczany lub pobrać ze strony internetowej Gminy Trzeszczany – www.trzeszczany.pl.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Wójt Gminy wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami deklaracja musi zostać skorygowana (np. w przypadku wyjazdu lub powrotu dzieci ze studiów na okres wakacyjny, wyjazdu lub powrotu z zagranicy, nabycia nieruchomości, zmiany liczby mieszkańców nieruchomości itp.) w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany.
Opłatę należy wnosić bez wezwania co kwartał, począwszy od 1 lipca 2013r., w terminach do 25 dnia pierwszego miesiąca kwartału, którego opłata dotyczy tj. do
25 lipca,
25 października,
25 stycznia 
25 kwietnia,
na rachunek Gminy Trzeszczany : Bank Spółdzielczy Dołhobyczów o/Trzeszczany
nr 97 9603 1029 2001 0000 0114 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Trzeszczany ( pokój nr 17) .
Pierwszą opłatę (obejmującą okres od 1 lipca do 30 września 2013 r.) należy uregulować w terminie do dnia 25 lipca 2013r.
W ramach opłaty pobieranej za odbiór odpadów pokrywane będą wyłącznie koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu, czyli:
•    odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
•    tworzenia i utrzymania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 ( PSZOK),
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie można dostarczyć bezpłatnie tzw. odpady problemowe tj.: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opakowania wielomateriałowe, odzież, tekstylia, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady ulegające biodegradacji. PSZOK-i będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 -1500. Adresy punktów podane zostaną w terminie późniejszym.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Firma odbierająca odpady dostarczy nieodpłatnie właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

Jeżeli na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest działalność gospodarcza podczas której powstają odpady komunalne (np. jest zaplecze socjalno-bytowe, biura itp.) właściciel tej nieruchomości musi złożyć deklarację dotyczącą części zamieszkałej oraz posiadać, tak jak to było do tej pory, umowę z wybranym przez siebie wykonawcą posiadającym na terenie gminy wpis do rejestru działalności regulowanej, na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej. Posiadanie stosownej umowy oraz dowodów płacenia za usługi jest wymagane przepisami i podlega kontroli. Nie dopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia takiego procederu przewidziane są sankcje karne.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Trzeszczany są również zobowiązane do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie wykonawcą posiadającym na terenie gminy wpis do rejestru działalności regulowanej.

Ilość oddawanych odpadów przez mieszkańców nie jest limitowana, znaczy to że za uiszczoną opłatę mieszkańcy oddają każdą wytworzoną przez siebie ilość odpadów komunalnych, czyli odpadów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego
i bytowaniem człowieka. Nie zalicza się tu odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy działalności wytwórczej w rolnictwie.

W przypadku pytań dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany należy kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy Trzeszczany : P. Anną  Brzuchala- podinsp. ds. ochrony środowiska  lub P. Krzysztofem Jóźwiakiem- Kierownikiem referatu finansowego  tel. 84 65 75 059
Prev Luty 2020Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
z dnia 2020-02-21 wg NBP
nazwa waluty symbol średni kurs
dolar amerykański 1 USD 3,9623
dolar australijski 1 AUD 2,6122
euro 1 EUR 4,2831
frank szwajcarski 1 CHF 4,0367
funt szterling 1 GBP 5,1178
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1619

      Herb Gminy  Trzeszczany  
 

     Flaga Gminy Trzeszczany
 
   
UCHWAŁA  NR XVII/128/2016 RADY
GMINY TRZESZCZANY dotycząca herbu
i flagi; zasady posługiwania się herbem
i flagą