Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Imieniny:
Alfreny, Rufina, Wincentego
Użytkowników on-line: 26

jesteś tutaj:
GOPS Pomoc społeczna
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Strona: 1 z 3 123następnaArrow_blue ostatniaArrows_blue
Szczegółowy zakres działalności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ udziela pomocy osobom i rodzinom z powodu:
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej

a jednocześnie spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej tj.
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwanej dalej "kryterium  dochodowym" na osobę w rodzinie".


Pomoc społeczna jest udzielana w formie:
1.    Usług opiekuńczych - dla osób wymagających opieki innych osób,
2.     Zasiłków stałych dla osób w wieku poprodukcyjnym (kobieta ukończone 60 lat, mężczyzna 65 lat), inwalidów I i II grupy lub stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym,
3.     Zasiłków okresowych,
4.     Zasiłków celowych i w naturze,
5.     Specjalnych zasiłków celowych,
6.     Posiłków w stołówce szkolnej uczniom,
7.     Świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,
8.    Biletów kredytowanych,
9.     Pracy socjalnej - tj. działania na rzecz rodziny w celu jej usamodzielnienia między innymi poprzez:
- poradnictwo prawne, socjalne, pedagogiczne, wychowawcze i psychologiczne,
- pisanie pozwów alimentacyjnych, o rozwód, separację itp,
- pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności do celów pomocy społecznej,
- kierowanie na turnusy rehabilitacyjne osób chorych na stwardnienie rozsiane,
- kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej,
- kierowanie dzieci z rodzin patologicznych i najuboższych na obozy wypoczynkowe.

W celu prawidłowego i jak najszybszego rozwiązania problemu Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z następującymi instytucjami i organizacjami:
- Zespół Opieki Zdrowotnej,
- Sąd,
- Prokuratura,
- Policja,
- Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- Szkoły,
- Zakłady Pracy,
- Kościół,
- Organizacje Związkowe i Społeczne,
- Związki wyznaniowe itp.

Cytowane ważniejsze przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące współdziałanie osób ubiegających się oświadczenia pomocy społecznej z pracownikiem socjalnym.
Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Art. 3. 1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Art. 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Art. 11. 1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
 2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona od¬mowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
3. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń.
Strona: 1 z 3 123następnaArrow_blue ostatniaArrows_blue
Prev Lipiec 2019Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
z dnia 2019-07-18 wg NBP
nazwa waluty symbol średni kurs
dolar amerykański 1 USD 3,7933
dolar australijski 1 AUD 2,6679
euro 1 EUR 4,2635
frank szwajcarski 1 CHF 3,8505
funt szterling 1 GBP 4,7341
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1455

      Herb Gminy  Trzeszczany  
 

     Flaga Gminy Trzeszczany
 
   
UCHWAŁA  NR XVII/128/2016 RADY
GMINY TRZESZCZANY dotycząca herbu
i flagi; zasady posługiwania się herbem
i flagą