Będzie wodociąg, nowe ujęcie i stacja uzdatniania wody w Nieledwi
Zgodnie z Uchwałą Nr CLXII/3141/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 
7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, wniosek o dofinansowanie przebudowy ujęcia wody, stacji wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków złożony przez Gminę Trzeszczany, został wybrany do dofinasowania. Koszt realizacji operacji wynosi 3 964 461,01 zł, zaś sama inwestycja została podzielona na dwa etapy. Zgodnie z wnioskiem etap I przewidziany jest do wykonania 
w 2021 roku natomiast zakończenie II etapu przewidziano na miesiąc sierpień 2022 r. 
Inwestycja umożliwi wyeliminowanie notorycznych awarii sieci wodociągowej, pozwoli na zasilenie wodociągu wodą z własnego ujęcia jak również wpłynie na poprawę jej jakości.