Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach
       W dniu 27.02.2019 r. Gmina Trzeszczany złożyła  wniosek  o dofinansowanie zadania inwestycyjnego  pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Inwestycja przewiduje wykonanie niżej wymienionych robót:
- docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem tynku,
- docieplenie ścian poniżej poziomu terenu styrodurem wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- naprawa nawierzchni tarasów i schodów (dostosowanie podjazdu do obecnie obowiązujących warunków technicznych),
- wykonanie opaski wokół budynku,
- wymiana ogrzewania elektrycznego na ogrzewanie wodne z grzejnikami stalowymi płytowymi,
- montaż centralnego źródła ciepła dla budynku – kotła wodnego opalanego pelletem,
- wymiana tradycyjnego oświetlenia w pomieszczeniach na oświetlenie energooszczędne w technologii LED
-wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,6 kWp  na dachu budynku szkoły 
o ogólnej powierzchni  122,4 m2 
         Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę  2 677 263,76  brutto, z czego dofinansowanie w ramach dotacji kosztów kwalifikowalnych  wynosi  1 498 699,35 zł brutto